Susunan Pengurus Yayasan Pancawahana Bangil

I. Pembina

1. KH. Mushonnif Muslich (Rois Syuriah NU Cabang Bangil)
2. KH. Moh. Najib Syaf, M.HI (Ketua PCNU Bangil) 
3. Drs. H. Atim Fachruddin

II. Pengurus

Ketua : Dr. K. Sullan Taufiq, Drs. M.Pd.
Wakil Ketua I : Abd. Rohman Latif, S.H., M.H. 
Wakil Ketua II : Mahfudz Ali Ridlo, S.Ag.
Sekretaris : Munadi, S.PdI. S.H. M.H 
Wakil Sekretaris : Drs. Muchlis 
Bendahara : M. Nurul Huda, S.IP

III. Pengawas 1. H. Muchrodji Syihab, S.H. 
2. Drs. Fanani Husen
3. KH. Abd. Ghofur